Meranie seizmických účinkov

Ponúkame merania na profesionálnej úrovni s novými a uznávanými prístrojmi. Teoretické výpočty vieme overiť v teréne a tým zabrániť nežiaducim účinkom vážneho poškodenia existujúcich konštrukcií.

Ako ich kontrolovať

Pravidelným meraním! Pred výkonom plánovanej aktivity sa stanoví podľa normy STN 730036 maximálna hodnota rýchlosti kmitania, ktorou sa môže sledovaný objekt zaťažiť. Následne sa vykoná aktivita s rádovo menšími parametrami, aby sa overil výpočet. Ak sú namerané hodnoty priaznivé, je možné veľkosť aktivity zvyšovať, ale samozrejme za stáleho monitorovania.

Vzorový protokol o merení (PDF, 556KB)

Čo všetko sa dá monitorovať?

Medzi najčastejšie monitorované zdroje seizmického vlnenia - vibrácií, patria

• trhacie práce
• demolačné práce
• konštrukčné aktivity
• pohyby ťažkých telies (kamióny, vlaky...)

Prostredie, v ktorom prebieha monitorovanie

• monitorovanie vzdušných tlakových vĺn
• monitorovanie seizmických vĺn šírených zemou - horninami
• monitorovanie tlakových vĺn pod vodou
• monitorovanie konštrukcií - budovy, mosty, tunely
• vzdialené monitorovanie

 

Ako prebieha monitorovanie (meranie) seizmických vĺn?

Najskôr sa musí určiť počet a umiestnenie stanovíšť vzhľadom na zdroj seizmického vlnenia. Podľa druhu udalosti vyberieme formu ako ju zaznamenať.  

Základný záznam je vlnový priebeh udalosti. Tento je vhodný na nespojitý zdroj udalosti, ktorej dobu a čas výskytu je možné vopred odhadnúť.

Druhým typom záznamu je vykreslenie nie celého priebehu jednej udalosti, ale vykreslenie maximálnych hodnôt v časových intervaloch, tzv. histogram. Tento záznam je vhodný na monitorovanie spojitých zdrojov seizmických vĺn, ktoré sa monitorujú spravidla dlhšie časové obdobie napr. 24 hodín.

Tretím typom záznamu je kombinácia predchádzajúcich dvoch. Kedy sa zaznamenáva histogram a pre udalosti prekračujúce hodnoty triggera sa uloží aj vlnový priebeh.

Naše seizmometre sú od svetovo uznávanej firmy INSTANTEL. Sú pravidelne kalibrované a certifikované.

V prípade záujmu sme pripravený vytvoriť stabilný monitorovací bod, ktorý Vás bude o nameraných hodnotách informovať prostredníctvom internetu.

Kontrolné (úradné) meranie

Na požiadanie zabezpečíme kontrolné (úradné) meranie seizmických účinkov aj so súdnoznaleckým posudkom.