Povrchové dobývanie - Trhacie práce

Jednou z našich hlavných činností je dobývanie nerastov v kameňolomoch pomocou: trhacích prác malého rozsahu, trhacích prác veľkého rozsahu a komorové odstrely 

Techniku trhacích prác vieme prispôsobiť charakteru dobývaného nerastu na drvené štrky od žuly, čadiče, andezity až po dolomity a vápence, ale výnimkou nie sú trhacie práce s čiernym prachom pre kamenársku výrobu a štiepaný kameň.

Príprava

Základom kvalitnej práce je špičkový tím ľudí. S povrchovým dobývaním má zakladateľ firmy Ing. Marián Beňovský viac ako 30 ročnú prax získanú doma aj v zahraničí. Zabezpečujeme dokumentáciu v súlade s banskými predpismi. Pred odstrelom vykonávame geodetické zameranie, ktoré je dôležité pre výpočet parametrov odstrelu a určenie skutočného množstva rozpojenej horniny. Naša výkonná vŕtacia súprava pripraví vývrty o priemer 105 mm alebo 115 mm. Bez problémom dokážeme v krátkom čase prichystať radový, clonový alebo plošný odstrel.

Pomôcky

 Po navŕtaní posledného vývrtu nám dodávateľ dopraví potrebné množstvo trhavín, alebo si dovezieme trhaviny so sebou vlastným vozidlom vo výbave ADR.  

Explózia

Určenie veľkosti náloží a ich časovanie robíme v závislosti na požadovanú frakciu rozpojenej horniny. Najdôležitejším faktorom všetkých odstrelov je minimalizovanie seizmických účinkov na okolie. Na meranie seizmických a tlakových vĺn používame prístroje MinMate Plus.

 

Kontrola

Odstrel monitorujeme z viacerých stanovíšť a vyhodnocujeme protokol o seizmickom meraní v súlade s normou STN 73 0036.

Dokumentácia

Súčasťou dokumentácie o vykonanom odstrele je aj graficky znázornený odstrel s rozpojeným objemom horniny.

 

Referencie

27.05.1999 Komorový odstrel lom Gombasek

Doterajším najúspešnejším a zároveň najväčším odstrelom bol komorový odstrel v lome Gombasek, kde bolo vyrazených celkovo 136 metrov chodieb a desať komôr pre nálože. Odstrel prebehol za účasti početného medzinárodného publika a účinky odstrelu boli monitorované seizmickými prístrojmi v okolí a aj v Gombaseckej jaskyni. 

Celková nálož trhavín:  29 760 kg
Celkové množstvo rozpojenej horniny:  330 000 ton